Mokesčiai

 

Mokesčių mokėjimo tvarka

1. Asociacijos nariai  dalyvaujantys maisto papildų ir specialios paskirties maisto produktų prekybos versle, moka mokesčius, nustatytus asociacijos nariams įmonėms ir individualią veiklą vygdantiems asmenims.

2. Naujai įrašomi į narius stojamąjį mokestį mokestį ir kasmetinį nario mokestį sumoka ne vėliau kaip per penkias dienas nuo valdybos sprendimo priimti įmonę ar individualią veiklą vygdančius asmenis į narius priėmimo.

3. Kasmetinio nario mokesčio mokėjimo tvarka:

3.1. Kasmetinis nario mokestis yra mokamas iki einamųjų metų gruodžio 31 dienos, apskaičiuojant proporcingą sumą nuo likusių mėnesių (ne dienų).

3.2. Einamųjų metų gruodžio mėnesį asociacijos valdybą priima sekančių metų asociacijos narių mokėjimo tvarką ir mokesčių dydį. Posėdyje valdyba paveda sekretoriatui išsiųsti pranešimus nariams ir kandidatams į narius sekančių metų mokesčių dydžius, mokėjimo tvarką ir asociacijos narių reikalavimų atitikimą. Nesumokėjusiems kasmetinio nario mokesčio iki einamųjų metų sausio 5 dienos ir nepateikus reikiamų papildomų duomenų arba dokumentų, kuriuos į privalomus nario reikalavimus įtraukė valdybą paskutiniame gruodžio mėnesio valdybos posėdyje, nariai atrimiausiame valdybos posėdyje yra šalinami iš asociacijos. 

3.3. Pranešimai (žr. 3.2 punktą) siunčiami nariui ar kandidatui į narius paskutiniu jo asociacijai pateiktu adresu registruotu paštu, elektroniniu paštu arba pranešimą įteikiant pasirašytinai.

3.4. Nuo prezidiumo nutarimo, kuriuo nustatoma pašalinimo galimybė, priėmimo dienos nariams, nesumokėjusiems kasmetinio nario mokesčio, stabdoma narystė (neteikiamos paslaugos, netaikomos lengvatos, neleidžiama reklamuotis asociaciajos tinklapyje, neleidžiama naudoti asociacijos nario emblemos, neleidžiamas lipnių narystę patvirtinančių etikečių naudojimas, narys pašalinamas iš narių sąrašo asociacijos tinklapio, apie nario pašalinimą, pranešama asociacijos partneriams Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai, Ekonominei policijai, Lietuvos respublikos konkurencijos tarnybai bei Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai). Narystės sustabdymas panaikinamas, tik nariui ar kandidatui į narius pilnai sumokėjus kasmetinį nario ar kasmetinį kandidato į narius mokestį arba pateikus reikiamus trūkstamus dokumentus, privalomus asociacijos narystės patvirtinimui.

3.5. Praėjus mėnesiui nuo pranešimo (žr. 3.2 punktą) išsiuntimo dienos, sekretoriatas teikia artimiausiam valdybos posėdžiui narių, nesumokėjusių kasmetinio nario mokesčio ar nepateikusių reikiamų dokumentų, kurie būtini asociacijos nario patvirtinimui sąrašą. Šiame posėdyje valdyba priima nutarimą, kuriuo sekretoriatas įpareigojamas narius, nesumokėjusius kasmetinio nario mokesčio ar reikiamų dokumentų nepateikusius subjektus, pašalinti iš asociacijos per 14 kalendorinių dienų nuo nutarimo priėmimo dienos.

3.6. Sekretoriatas, remiantis 3.5 punkte minimu valdybos nutarimu, narius, per 14 kalendorinių dienų nuo nutarimo priėmimo dienos nesumokėjusius kasmetinio nario mokesčio ar nepateikus reikiamų dokumentų, pašalina iš asociacijos narių.

4. Išbrauktiems iš narių sąrašo arba nutraukusiems narystę į asociacijoje, taip pat išstojusiems ar pašalintiems iš asociacijos nariams sumokėti mokesčiai negrąžinami.

5. Dėl bet kokios priežąsties pašalintiems iš asociacijos ir vėl norintiems tapti asociacijos nariais, privaloma pakartotinai mokėti stojamąjį nario mokestį. 

Narių mokesčio įkainiai  
1. Stojamasis mokestis 40 Eur
2. Metinis nario mokestis 120 Eur (10 Eur/mėn)